GEMEENTEBLADGewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Walhoeve Hoogerheide'

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Walhoeve Hoogerheide’

Huisvesting | Organisatie en beleid Ossendrechtseweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 december 2022 het bestemmingsplan “Walhoeve Hoogerheide” heeft vastgesteld.Inhoud:Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie ‘Walhoeve’ rond de Ossendrechtseweg 61 te Hoogerheide, 25 woningen te realiseren. Op de locatie blijft de bestaande woning behouden. Op basis van het geldende bestemmingsplan is de ontwikkeling van 25 woningen niet mogelijk. Om de ontwikkeling planologisch toch mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan ‘Walhoeve Hoogerheide’ opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan Walhoeve Hoogerheide heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn vier zienswijzen ingediend die aanleiding hebben gegeven tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Gewijzigde vaststellingDe gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. De wijziging betreft het waarborgen, realiseren en in stand houden van een waterberging. Verder zijn de regels aangevuld met een voorwaardelijke verplichting tot realisatie en instandhouding van een Groenplan. Tevens wordt een begrip ‘Groenplan’ opgenomen. De derde wijziging betreft de in de bouwregels opgenomen specifieke oppervlakte maatvoeringen voor levensloopbestendige woningen. Deze wordt verwijderd omdat de woningen passen binnen de uitgangspunten van de opgenomen bouwregeling.Reactieve aanwijzingDe provincie heeft geen reactieve aanwijzing voor het bestemmingsplan afgegeven.Inzien:Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 januari 2023 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer: NL.IMRO.0873.HOWOxBP181xHERZx30-VG01Reageren:Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld door:1.Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;2.Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;3.Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.Inwerkingtreding:Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Hoogerheide, 10 januari 2023

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.