GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan en ontwerp beschikking hogere waarde 'Antwerpsestraatweg 64, Hoogerheide'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan en ontwerp beschikking hogere waarde ‘Antwerpsestraatweg 64, Hoogerheide’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Antwerpsestraatweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 64, Hoogerheide’ (NL.IMRO.0873.HOWOxBP222xHERZx46-ON01) en het bijbehorende ontwerp beschikking hogere waarde voor een ieder ter inzage ligt. InhoudHet ontwerp bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. Het plan voorziet in 22 woningen waarvan 18 gestapelde woningen en 4 grondgebonden woningen. Het bouwplan gaat uit van drie bouwvolumes. De twee gebouwen waar de appartementen in zijn voorzien zijn door een galerij met elkaar verbonden en bestaan uit twee bouwlagen met kap.Ontwerp beschikking hogere waardeDe Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor de nieuwe woningen binnen het plangebied. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het ontwerpbesluit.InzienHet ontwerp bestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp beschikking hogere waarde ligt voor een ieder ter inzage vanaf 15 februari 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. ReagerenBinnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 64, Hoogerheide’’ en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer F. Franck via het algemene telefoonnummer 14 0164. Hoogerheide, 15 februari 2023

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.