GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning 'Raadhuisstraat 33, Hoogerheide'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning ‘Raadhuisstraat 33, Hoogerheide’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Raadhuisstraat Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het wijzigingsplan ‘Raadhuisstraat 33, Hoogerheide’(NL.IMRO.0873.WPRaadhuisstr33-VG01) voor een ieder ter inzage ligt. Tevens ligt voor een ieder ter inzage de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van zes woningen aan de Raadhuisstraat 33 te Hoogerheide.Inhoud wijzigingsplan Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid om 6 woningen te kunnen bouwen aan de Raadhuisstraat 33 te Hoogerheide. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Hoogerheide Woensdrecht’.Het vastgestelde wijzigingsplan is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontwerp.OmgevingsvergunningDe verleende omgevingsvergunning heeft eveneens betrekking op het adres Raadhuisstraat 33 te Hoogerheide.CoördinatieOp 13 juni 2013 heeft de gemeenteraad de “Coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht” vastgesteld. Hierin is bepaald dat, onder andere, een (wijziging van een)bestemmingsplan en omgevingsvergunningen gecoördineerd behandeld kunnen worden. Bij bovengenoemde besluiten is deze coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Inzien Het wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen voor een ieder ter inzage vanaf 1 oktober 2021 tot en met 11 november 2021 voor een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook zijn de besluiten en de bijbehorende stukken langs elektronische weg te raadplegen. U vindt het wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.ReagerenTegen de besluiten kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het wijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt;- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.