GEMEENTEBLADVerkeersbesluit 2022 – laadpaal Huijgensstraat te Hoogerheide

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit 2022 – laadpaal Huijgensstraat te Hoogerheide

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Overwegende dat:- Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;- Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten worden genomen door de burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;- De Huijgensstraat is gelegen binnen de bebouwde kom van Hoogerheide en in beheer en eigendom is bij de gemeente Woensdrecht;- Een inwoner van Hoogerheide heeft een verzoek heeft ingediend voor een elektrisch laadpunt in de omgeving van de Oostlaan;- Twee voertuigen gelijktijdig kunnen laden bij deze laadpaal;- Er geen mogelijkheid is tot het parkeren op eigen terrein;- Het voorgestelde besluit door middel van verkeersborden kenbaar worden gemaakt aan de weggebruiker;- Het bezit en gebruik van elektrische voertuigen snel groeit;- Elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het milieu en het bevorderen van doelmatig en zuinig energieverbruik;- Oplaadpunten zijn bedoeld voor algemeen gebruik.Belangenafweging:Het belang van de weggebruikers is afgewogen tegen het algemene belang van het waarborgen van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de doorgang van het verkeer. Genoemde besluit strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen en de bruikbaarheid daarvan.Gehoord:Over deze maatregelen overleg is gepleegd met de politie Noord-Brabant conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.Besluit: - Twee parkeervakken in de Huijgensstraat in Hoogerheide aan te wijzen als parkeergelegenheid, welke enkel gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van het verkeersbord model E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij horende onderborden: “uitsluitend opladen elektrische voertuigen” en OB504gericht op de parkeervakken waar deze regeling voor geldt;- Een en ander uit te voeren conform bijlage met tekening.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.