WATERSCHAPSBLADWatervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Holleweg-Spoorbaan te Hoogerheide.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Waterschap Brabantse Delta

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. WATERSCHAPSBLADWatervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Holleweg-Spoorbaan te Hoogerheide.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Besluitnummer 648949 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 bekend gemaakt op 6 juni 2023 voor het graven, hebben en onderhouden van een voortplantingswater (poel LD6) voor prioritaire amfibieën (knoflookpad, boomkikker, kamsalamander en anderen) in de beschermingszone B van de primaire waterkering DWK00068 (P0.1 - Buitendijk Caters- en Karelpolder) ter hoogte van de Holleweg-Spoorbaan te Hoogerheide (percelen G932/3491) in de gemeente Woensdrecht.Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluitOp grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op 7 juni 2023. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e‑mailadres te vermelden. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:1.naam en adres indiener;2.dagtekening;3.het nummer van de vergunning;4.de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;5.handtekening indiener.Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.  Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem? De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:1.Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?2.Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?3.Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?4.Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?5.Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?6.Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?7.Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?8.Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is. Voorlopige voorzieningHet indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:1.naam en adres indiener;2.dagtekening;3.omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;4.een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);5.zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;6.handtekening verzoeker.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.