GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan 'Raadhuisstraat 5, Hoogerheide'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan ‘Raadhuisstraat 5, Hoogerheide’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Raadhuisstraat Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Raadhuisstraat 5, Hoogerheide’ (NL.IMRO.0873.HOWOxWP190xWYZIx34-VS01) heeft vastgesteld. Inhoud Het vastgesteld wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de functieaanduiding ‘detailhandel’ naar de functieaanduiding ‘Wonen’. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht’.Inzien Het collegebesluit met het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 26 oktober 2021 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.ReagerenTegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.